ч.1

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ЗА ЕКСТЕРНАТНОЮ ФОРМОЮ
У ВЕЧІРНІЙ ШКОЛІ


ЗМІСТ

Вступ
3

Особливості організації навчання за екстернатною формою                 в Харківській вечірній школі № 37

5
А Л Г О Р И Т М 
роботи щодо організації навчання за екстернатною формою
13
Зразки контрольних робіт для проведення
річного оцінювання учнів-екстернів

33

ВСТУП

В екстернату як форми навчання – давня історія. І зараз, як і в минулі десятиліття, його потребують особи, які з будь-яких поважних причин не мають можливості відвідувати заняття в загальноосвітньому навчальному закладі.  Сьогодні екстернат – мобільна освітня структура, максимально орієнтована на громадян, які опинилася в нестандартній життєвій ситуації. Це діти мігрантів з великими проблемами в освіті, демобілізовані, які до служби в лавах Збройних Сил України не встигли отримати освіту, громадяни, які через виробничу необхідність або сімейні обставини не мали змоги продовжувати навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, засуджені; з 2014 року - громадяни України із окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та непідконтрольних українській владі територій Донецької й Луганської областей.  
            Головним документом для організації в школі   екстернатної  форми навчання  є  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008  № 431 та   зареєстроване у Міністерстві    юстиції    України     3    червня  2008  року за № 498/15189 (далі – Положення про екстернат).  
            Що таке екстернат? Відповідно до Положення про екстернат «екстернат  -  одна  з  форм  здобуття  повної  загальної середньої освіти,  що передбачає самостійне  опанування  екстерном програмового матеріалу в обсязі,  визначеному Державним стандартом початкової  загальної освіти,  Державним  стандартом  базової  та повної  загальної  середньої  освіти,  або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний  клас  чи  з  окремих  навчальних предметів   для  отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат)»; «екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і  якій надається  можливість  проходження   річного   оцінювання навчальних  досягнень та державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів». 

             Метою   здобуття   освіти  у  формі  екстернату є задоволення потреб   громадян  у швидкому та якісному контролі знань і вмінь учнів, передбачених вимогами Державного  стандарту, отриманих шляхом самостійного вивчення матеріалу навчальних предметів.  
Оскільки процес навчання за  екстернатною  формою   скорочений до мінімуму, індивідуальні якості екстернів (ступінь мотивації до навчання, здібності, стан здоров’я, уміння працювати самостійно) різні, можна поставити такі завдання, вирішення яких веде до підвищення ефективності цієї форми здобуття освіти:
1) оптимізація навчально-виховного процесу:
- гнучка система річного оцінювання учнів, що враховує індивідуальні особливості особистості учня-екстерна й дозволяє йому самостійно здійснювати вибір порядку проходження річного оцінювання з предметів;
- удосконалення методичних рекомендацій, допомога у виборі навчальних посібників;
- надання кваліфікованої допомоги учням-екстернам в оволодінні знаннями шляхом надання консультацій;
2) удосконалення системи управління екстернатної формою навчання:
- оптимізація системи інформаційно-аналітичного забезпечення, на основі якої можна аналізувати й коригувати освітню ситуацію;
- створення атмосфери доброзичливості й толерантності.
Результатом здобуття освіти за екстернатною формою має стати прискорене (або частково прискорене) обов’язкове для всіх учнів-екстернів засвоєння знань відповідно до вимог державних освітніх стандартів, формування навичок самоосвіти.
Умовою здійснення цих завдань є організація гнучкої системи проходження річного оцінювання учнів-екстернів, забезпечення  методичними рекомендаціями   та  програмами, чітко  сформульовані    вимоги     про  знання і вміння, які учень-екстерн повинен продемонструвати під час проходження  річного оцінювання та державної підсумкової атестації, забезпечення комфортного морального  й психологічного клімату.

 

 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

ЗА ЕКСТЕРНАТНОЮ ФОРМОЮ  

В ХАРКІВСЬКІЙ ВЕЧІРНІЙ ШКОЛІ № 37

Екстернат як форма здобуття освіти існувала завжди. Але згодом кількість учнів, які виявили  бажання самостійно опановувати програмовий матеріал, зросла, і виникла необхідність  створення окремої    форми навчання. У вечірній школі екстернат було створено як альтернативу звичайній формі навчання для учнів, які з деяких причин (хвороба, робота,  перебування за кордоном  тощо) не можуть навчатися разом з усіма, тому що вечірня й навіть заочна форми навчання передбачають заняття за розкладом.
За Статутом Харківська вечірня школа № 37 Харківської міської ради Харківської області (далі - ХВШ № 37) є вечірньою (змінною) школою ІІ-ІІІ ступенів.
            Мова навчання –  російська.
Екстернатна  форма навчання в школі існує з  1992  року. За цей час відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту»   571 громадянин  одержав документ державного зразка про відповідний освітній рівень: закінчили школу зі   свідоцтвом про базову загальну середню освіту – 118 громадян, з атестатом про повну загальну середню освіту – 453. Але не всі громадяни, які подали заяви на екстернатну форму навчання, змогли самостійно опрацювати матеріал, пройти річне оцінювання та скласти державну підсумкову атестацію.
Організація навчального процесу проводиться відповідно до алгоритму 
роботи щодо організації   навчання за екстернатною формою   й     починається з отримання учнем-екстерном повної й достовірної інформації про цю форму навчання. Інформацію розміщено на стенді «Екстернат» та на сайті школи.
 На сайті Міністерства освіти і науки України ХВШ № 37 входить до переліку шкіл, які здійснюють навчання у формі екстернату учнів із окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та непідконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей. 
Громадян, які виявили бажання здобути освіту за екстернатною формою, батьків неповнолітніх учнів ознайомлюють про особливості екстернатної форми    навчання директор школи й заступник директора   з   навчально-виховної     роботи,  який     відповідає   за    екстернат, на особистому прийомі, батьківських зборах, установчих зборах учнів-екстернів.  Адміністрація школи контролює проходження річного оцінювання й здійснює моніторинг рівня навчальних досягнень учнів-екстернів.
 У разі відсутності документа про наявний рівень освіти школа самостійно визначає освітній рівень екстерна (відповідно до п.2.2 Положення про екстернат).
             У ХВШ № 37 повнолітні (або неповнолітні) учні 10-х, 11-х   класів     переводяться на навчання      за      екстернатною   формою,   а громадяни,  які з   будь-яких причин  не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти,  зараховуються    на    навчання за   екстернатною    формою. Їм надається можливість пройти річне оцінювання за 9, 10, 11, 12 клас (класи) та державну підсумкову атестацію за курс повної (базової) загальної середньої освіти. Раціональна організація процесу навчання та атестації екстернів створює передумови для більш повної реалізації творчих можливостей особистості випускника, дозволяє звільнити час для естетичних, спортивних занять,  поглибленого вивчення профільних предметів, роботи тощо.
 Педагогічний колектив проводить велику методичну роботу, спрямовану на підвищення ефективності самоосвіти учнів-екстернів.
  З усіх предметів з 9 по 12 клас розробляються   матеріали (контрольні роботи, питання для співбесід, тексти для диктантів, переказів) для річного оцінювання, а також для визначення освітнього рівня громадян за курс відповідного класу, та завдання для державної підсумкової атестації. Усі матеріали та завдання  розглядаються на засіданні відповідного методичного об’єднання, й затверджуються директором школи.
При підготовці завдань   учителі користуються державними програмами із загальноосвітніх предметів, а також посібниками, які рекомендовані   Міністерством освіти  і  науки      України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 Особливості роботи з учнями-екстернами у ХВШ № 37:
-                     після зарахування на екстернат учні-екстерни можуть відвідувати заняття з будь-яким класом;
-                     учні-екстерни можуть вивчати всі або окремі навчальні предмети, ліквідувати прогалини в знаннях на консультаціях;
-                     учні-екстерни можуть користуватися шкільною бібліотекою;
-                     термін підготовки до річного оцінювання прискорений  і може визначатися окремо для кожного учня-екстерна;
-                     лише учні-екстерни можуть отримати свідоцтво про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту протягом навчального року;
-                     екстернат передбачає самостійне опанування навчального матеріалу.

 Визначення  освітнього рівня екстерна

  Відповідно до  Положення про екстернат «у  разі   відсутності  документа  про  наявний  рівень  освіти навчальний заклад,  де організовано екстернат, самостійно визначає освітній   рівень   екстерна.   З  цією  метою  наказом  керівника навчального закладу створюється комісія,  до складу якої  входять: голова  комісії  (керівник навчального закладу або його заступник), учителі,  які викладають  предмети,  з  яких  визначається  рівень освіти   екстерна.   Голова   комісії  складає  графік  проведення оцінювання знань  екстерна  з  відповідних  навчальних  предметів. Члени  комісії готують перелік вправ,  завдань та питань з кожного предмета.  Результати  оцінювання  й  визначений   рівень   освіти екстерна   оформлюються  протоколом,  який  підписують  усі  члени комісії» (п.2.2 Положення про екстернат).
Для громадян,  які виявили бажання навчатися в 9-му класі  та  не мають документів про базову загальну середню  освіту, у ХВШ № 37  на підставі п.2.13 Положення про вечірню (змінну) школу,   затвердженого  наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005  № 397, у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 21.09.2011 № 1093, п.2.2 Положення    про  екстернат,  проводиться  додаткова атестація у формі контрольних робіт, диктантів та співбесід  з навчальних предметів  для встановлення освітнього рівня.  Така форма освітніх послуг останнім часом стала дуже необхідна для деяких категорій громадян.
«Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, визначено, що для зарахування учня до старшої школи загальноосвітнього навчального закладу потрібно надати документ про попередньо здобуту базову загальну середню освіту державного зразка.
У випадку відсутності вказаного документа про освіту чи наявності «документів» про базову загальну середню освіту, виданих терористичними організаціями або окупаційною «владою» анексованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, учні можуть бути зарахованими лише до основної школи. Такі учні можуть завершити опанування навчальної програми 9 класу екстерном та в найкоротший термін отримати відповідний документ про освіту і продовжити навчання у 10 класі за обраною формою навчання у тому ж навчальному році» (лист Міністерства освіти і науки України  від  14.09.2015  № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особам, які проживають на тимчасово окупованій території України»). 
            Таким чином, визначення освітнього рівня  останнім часом – не виняткове явище. Враховуючи специфіку роботи вечірньої школи, у ХВШ № 37 це відбувається за таким алгоритмом.    

Порядок визначення освітнього рівня

1. Заява подається на ім’я директора школи. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють.
2. До заяви додаються: оригінал документа, який підтверджує початковий рівень освіти (при наявності), копія свідоцтва про народження або паспорта, дані флюорографічного обстеження.
3. Питання про визначення освітнього рівня громадянина розглядається на засіданні педагогічної ради навчального закладу, на якому приймається рішення: «З метою визначення освітнього рівня громадян (громадянина) (П.І.П.), які (який) виявили(в) бажання   навчатися в 9-му класі (або проходити навчання за екстернатною формою), організувати проведення співбесід, контрольних робіт, диктантів за курс 8-го  класу з усіх навчальних предметів».   
 4. Після отримання заяви на визначення освітнього рівня з відповідними документами директор навчального закладу пише подання   до управління освіти адміністрації _______ району Харківської міської ради  з проханням погодити  визначення освітнього рівня.
5. Після позитивного вирішення питання управлінням освіти директор видає наказ «Про визначення освітнього рівня».
6. Наказом  директора школи створюється комісія,  до складу якої  входять: голова  комісії  (заступник директора з навчально-виховної роботи), учителі,  які викладають  предмети,  з  яких  визначається  освітній рівень   громадянина.
7.  Графік проведення оцінювання знань для визначення освітнього рівня складається заступником директора й затверджується директором школи.  
8. Завдання для визначення освітнього рівня розглядаються на засіданні відповідного методичного об’єднання, погоджується на засіданні педагогічної ради  і затверджується директором школи.
9. Річне оцінювання проходить у письмовій або усній  формі (опитування, співбесіда, диктант,  контрольна робота, тестування).
10. Письмові роботи зберігаються протягом року.
11. Перелік предметів  для складання індивідуального навчального плану за відповідний клас обирається з додатку 9 до Алгоритму роботи школи щодо організації навчання за екстернатною формою.
12. Результати  оцінювання  й  визначений   рівень   освіти учня оформлюються  протоколом,  який  підписують  усі  члени комісії.
13. Після завершення річного оцінювання проводиться засідання педагогічної ради, на якому приймається рішення: «Вважати  результати атестації та співбесід з навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану 20__/20__ навчального року такими, що відповідають освітньому рівню за 8 клас».
14. Це рішення «Вважати освітній рівень   з  предметів інваріантної  складової робочого  навчального плану  20__/20__ навчального року учнів, відповідно до списку    таким, що дає можливість продовжити навчання у 9-му класі (або екстерном за курс базової загальної середньої освіти)» затверджується наказом по школі, доводиться  до відома учнів.
15. Учням, які пройшли річне оцінювання, видається табель  з    річними   оцінками,  що дає право   продовжити   навчання в 9-му класі (або екстерном за курс базової загальної середньої освіти).

Зразок заяви громадянина на визначення освітнього рівня

Директору
(повна назва ЗНЗ)
П.І.П. заявників(а),
які мешкають(є) за адресою:  

Заява

Прошу визначити мій освітній рівень (освітній рівень нашого сина, доньки)  
за ___ клас в зв’язку з тим, що не маю (не має) документів про освіту.   
До заяви додаються:
1) Копія паспорта (свідоцтва про народження).
            2) Документ про наявний рівень освіти (конкретно, при наявності).
3) Результати флюорографічного обстеження.   
            4) Інші необхідні документи.

Дата                                                                                     Підпис


Зразок написання закладом подання до УОА


Начальнику
управління освіти адміністрації
___________  району Харківської міської  ради
П.І.П.

Про погодження визначення освітнього рівня
П.І.П.

Шановна(ий) _________________!
             Адміністрація (повна назва навчального закладу)                                      відповідно до  п.2.13 Положення про вечірню (змінну) школу,   затвердженого  наказом  МОН України від 04.07.2005  №397, у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 21.09.2011 № 1093, п.2.2 Положення про  екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008  № 431,   просить погодити  визначення освітнього рівня  громадян (громадянина П.І.П.), які виявили (який виявив) бажання  навчатися у 9-му класі (за екстернатною формою навчання) та отримати  документ про  базову загальну середню освіту  у  20__/20__ навчальному   році у зв’язку з відсутністю  документа  про  наявний  рівень  освіти.
Додатки на   (кількість)  ____арк. у  1 прим.:
1.      Список громадян (якщо 1 учень, список не додається), які виявили бажання навчатися у 9-му класі  ЗНЗ № 00.
2.      Копії заяв громадян.
3.      Копія паспорта (свідоцтва про народження).
  
Директор (повна назва навчального закладу)                                   
                            
                     ________________

 Виконавець: ___,  телефон:___

Комментариев нет:

Отправить комментарий